Vai trò chỉ đạo của Đảng, Đoàn trong 05 năm thực hiện chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban bí thư Trung ương Đảng (khóa XI)

07:35 05/04/2018

Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư TW Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục UTGT” (gọi tắt là Chỉ thị số 18), cấp ủy, lãnh đạo Phòng CSGT và Đoàn Thanh niên đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trên địa bàn thành phố.

Kết quả một năm thực hiện chỉ thị số 32/CT-Ttg của thủ tướng chính phủ về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông trong lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an Đồng Tháp

07:35 05/04/2018

Ngày 25/11/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 32/CT-TTg, về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông, trên cơ sở đó, Bộ Công an có Kế hoạch số 156/KH-BCA-C67, ngày 30/5/2017 để triển khai thực hiện trong toàn lực lượng Công an nhân dân.