Hệ thống giao thông thông minh và triển vọng ứng dụng có hiệu quả tại Thành phố Hồ Chí Minh

07:35 05/04/2018

TTNCATGT - Bài viết tập trung giới thiệu các thành phần cơ bản của hệ thống giao thông thông minh, vai trò của hệ thống này đối với hoạt động giao thông và các vấn đề kinh tế - xã hội khác của đô thị. Tác giả bài viết đánh giá các điều kiện của Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay để phát triển và khai thác có hiệu quả hệ thống ITS trong thời gian tới.

Ứng dụng hệ thống camera giám sát (CCTV) trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

07:35 05/04/2018

Bài viết nghiên cứu về hoạt động ứng dụng hệ thống Camera giám sát (CCTV) đối với công tác bảo đảm TTATGT của các nước trên thế giới. Trong phạm vi nghiên cứu, tác giả bao quát các vấn đề lắp đặt, quản lý và sử dụng hệ thống CCTV của các lực lượng có liên quan trong việc bảo đảm và duy trì TTATGT đường bộ, những thành tựu, hạn chế ở những quốc gia đi đầu trong lĩnh vực này từ đó cho chúng ta cái nhìn tổng quan hơn về hoạt động ứng dụng hệ thống trong tất cả các khía cạnh có liên quan.