Sử dụng khẩu trang Phòng lây nhiễm nCoV
Nguồn: Bộ Y tế (https://moh.gov.vn/)