I/ Tai nạn giao thông tháng 9/2020 (từ ngày 15/8/2020 đến 14/9/2020)

Toàn quốc xảy ra 1.184 vụ, làm chết 534 người và làm bị thương 882 người. So với tháng cùng kỳ năm 2019 giảm 160 vụ (giảm 11,9%), giảm 29 người chết (giảm 5,15%), giảm 150 người bị thương (giảm 14,53%). Trong đó:

 1. Tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên:

Đường bộ:

Xảy ra 696 vụ, làm chết 526 người, bị thương 376 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 14 vụ (2,05%), giảm 28 người chết (-5,05%), giảm 14 người bị thương (-3,59%).

Đường sắt:

Xảy ra 5 vụ, làm chết 4 người, bị thương 1 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 5 vụ (-50%), giảm 5 người chết (-55,56%), sô người bị thương không thay đổi (1/1).

Đường thuỷ:

Xảy ra 6 vụ, làm chết 3 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ  trước, tăng 1 vụ (20%), tăng 3 người chết (3/3), số người bị thương không thay đổi.

- Hàng hải:

Xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người, không có người bị thương.  So với cùng kỳ năm trước số vụ không thay đổi (1/1), tăng 1 người chết (1/0), số người bị thương không thay đổi (0/0).

 2. Va chạm giao thông:

Xảy ra 476 vụ, làm bị thương nhẹ 505 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 170 vụ (giảm 26,32%), giảm 136 người bị thương nhẹ (giảm 21,22%).

II/ Tai nạn giao thông 9 tháng đầu năm 2020 (tính từ ngày 15/12/2019 đến 14/9/2020):

Toàn quốc xảy ra 10.354 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.876 người, bị thương 7.609 người. So với 9 tháng đầu năm 2019, số vụ TNGT giảm 2.321 vụ (giảm 18,31%), số người chết giảm 783 người (giảm 13,84%), số người bị thương giảm 2.010 người (giảm 20,9%). Trong đó:

 1. Tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên:

Đường bộ:

Xảy ra 5.849 vụ, làm chết 4.770 người, bị thương 3.106 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 695 vụ (-10,62%), giảm 756 người chết (-13,68%), giảm 479 người bị thương(-13,36%).

Đường sắt:

Xảy ra 71 vụ, làm chết 57 người, bị thương 16 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 50 vụ (giảm 41,32%), giảm 44 người chết (-43,56%), giảm 25 người bị thương (giảm 60,98%).

Đường thuỷ:

Xảy ra 50 vụ, làm chết 40 người, làm bị thương 5 người. So với cùng kỳ  trước tăng 7 vụ (tăng 16,28%), tăng 21 người chết (tăng 110,53%), giảm 2 người bị thương (-28,57%).

Hàng hải:

Xảy ra 10 vụ, làm chết 9 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ năm trước số vụ không thay đổi (10/10), giảm 4 người chết và mất tích (giảm 30,77%), số người bị thương không thay đổi (0/0).

 2. Va chạm giao thông:         

Xảy ra 4.374 vụ, làm bị thương nhẹ 4.482 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 1.583 vụ (giảm 26,57%), giảm 1.504 người bị thương nhẹ (giảm 25,13%)./.

Giang Huỳnh
Nguồn:antoangiaothong.gov.vn